Членство

Громадська організація “Антиколектор” є добровільним об’єднанням фізичних осіб, створеним для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, соціальних, правових та інших інтересів своїх членів та/або інших осіб.

Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншим чинним законодавством України та Статутом.

Правовою основою діяльності Організації є також регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються Організацією у межах їх статутних повноважень і є обов’язковими для всіх членів.

Організація діє на засадах добровільності, самоврядності, рівності перед законом, прозорості, відкритості та публічності.

  1. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

1.1. Членство в Організації є добровільним та індивідуальним.
1.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років і які визнають Статут Організації та сприяють діяльності, що спрямована на досягнення мети і завдань Організації.
1.3. Ніхто не може бути примушений до вступу у Організацію. Належність чи неналежність до Організації не може бути підставою для обмеження прав і свобод будь – якої особи або для надання їй органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування будь-яких пільг і переваг.
1.4. Прийом у члени Організації здійснюється на підставі заяви на ім’я Голови, яке може бути надіслано на адресу електронної пошти Організації. До заяви додається копія документу, що посвідчує особу.
1.5. Усі члени Організації є рівними у реалізації своїх прав та обов’язків.
1.5.1. До прав члена Організації належить:
1.5.1.1. брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією;
1.5.1.2. брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Організації;
1.5.1.3. звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді;
1.5.1.4. оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення
1.5.1.5. оскаржувати рішення загальних зборів до суду.
1.5.1.6. одержувати інформацію з питань діяльності Організації;
1.5.1.7. звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;
1.5.1.8. вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Організації до прийняття рішень з цих питань;
1.5.1.9. вільно виходити з Організації за власною письмовою заявою.
1.5.2. Члени Організації зобов’язані:
1.5.2.1. дотримуватись положень Статуту;
1.5.2.2. виконувати рішення керівних органів Організації;
1.5.2.3. своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Ріішенням організації;
1.5.2.4. сприяти здійсненню завдань Організації;
1.5.2.5. брати участь у публічних заходах, що проводяться Організацією.
1.6. Членство в Організації припиняється у випадках:
1.6.1. виходу із Організації за власним бажанням;
1.6.2. виключення із Організації, за рішенням Загальних Зборів, у зв’язку із порушенням вимог Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Організації, або якщо член втратив зв’язок із Організацією без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків;
1.6.3. виключення із Організації за рішенням Зборів з будь-яких причин
1.6.4. смерті члена Організації.
1.7. Вихід з Організації здійснюється за письмовою заявою учасника Організації на ім‘я Голови. Членство в громадській організації припиняється з дня наступного за днем подання такої заяви та не потребує додаткових рішень.
1.8. Підстави для виключення з членів Організації:
1.8.1. неодноразові порушення вимог Статуту;
1.8.2. неучасть в діяльності Організації особисто або через представника протягом принаймні 12 (дванадцяти) місяців;
1.8.3. несплати місячних членських внесків.
1.9. Питання про виключення вирішується рішенням Загальних Зборів.
1.10. Член Організації не має права голосу при вирішенні Загальними зборами Організації питань щодо вчинення ним правочину та щодо спору між ним і Організацією.

Відображаються усі з 2 результатів

Scroll to Top